آخرین اخبار مدارس


16 اسفندهنرستان تربیت بدنی پسرانه

19 بهمنپیش دبستانی و دبستان دخترانه

19 بهمنپیش دبستانی و دبستان دخترانه

06 بهمنپیش دبستانی و دبستان دخترانه

02 بهمنپیش دبستانی و دبستان دخترانه

14 دیهنرستان تربیت بدنی پسرانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

هنرستان تربیت بدنی پسرانه

هنرستان تربیت بدنی پسرانه

هنرستان تربیت بدنی پسرانه

هنرستان تربیت بدنی پسرانه

هنرستان تربیت بدنی پسرانه

هنرستان تربیت بدنی پسرانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

هنرستان تربیت بدنی پسرانه

هنرستان تربیت بدنی پسرانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

هنرستان تربیت بدنی پسرانه

هنرستان تربیت بدنی پسرانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


هنرستان تربیت بدنی پسرانه

توسعه مهارت های جسمانی - حرکتی

مرکز نشر کتب درسی

کتاب درسی پایه دهم

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

آبی کوچولو و زرد کوچولو

لئو لیونی

علمی؟تربیتی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

دنیا چقدر بزرگ است

بریتا تکنت

آشنایی با دوستی،سفر،

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

تقویت هوش هیجانی در کودکان

حمیدرضا بلوچ

هوش هیجانی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

همه می تونن زرنگ باشن 2 جلدی

نرگس تبریزی

ادارکهای بصری

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

الفبای ویتامین ها

فاطمه هادی زاده

ویتامین ها،شعر

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

جی جی جیغ جیغو

تونی گراس

تربیتی/اجتماعی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

می می نی تو مهد کودک دوسته با فیل و اردک

ناصر کشاورز

قصه تصویری

آخرین افتخارات مدارس


هنرستان تربیت بدنی پسرانه

تیم هندبال

مسابقه: مسابقات هندبال آموزشگاه های آمل

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی

باغبانی

متولدین هفته (دانش آموزان)


هنرستان تربیت بدنی پسرانه

علي رضا خيز

1382/01/14

هنرستان تربیت بدنی پسرانه

اميرمحمد نصيري عمراني

1383/01/13